Tredje veiledet praksis
2006-2007 - VPAIO3 - 12sp

Forutsetter bestått

VPAIO2 - Andre veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endte praksisperiode ha nådd målene for videreutdanningen i hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie og egen målsetting.
Studenten skal kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier.
Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
- argumentere og utøve hhv. anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie ut fra verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer og kunnekspa om etisk teori og lover som regulerer pasient og pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
- gi situasjonsbetinget veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
- veilede og undervise andre faggrupper
Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:
- være bevisst fagutviklingens og forskningens plass i praksis
- identifisere behov og delta i endringsprosesser som videreutvikler hhv. anestesi-, intensiv- eller oparesjonssykepleien
Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
- ta ansvar for å lede eget fag ut i fra anerkjente prinsipper
- administrere seg selv og andre medarbeidere slik at pasientens helse ivaretas
- fungere selvstendig i team, beholde oversikte og ro i uforutsette situasjoner og under tidspress
Problemløsning.
Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- fokusere på anestesisykepleierens handlingskompetanse og -beredskap relatert til spesielle utfordringer i anestesiavdelingen prehospitalt
- vektlegge anestesi relatert til aldersdimensjonen
- være bevisst anestesisykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av anestesisykepleie til pasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
Student i intensivsykepleierutdanningen skal:
- være bevisst intensivsykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivsykepleie til pasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
Studenten i operasjonsykpelerutdanningen skal:
- være bevisst operasjonssykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjon
- ta ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie til pasienten
- argumentere faglig og begrunne sine handlinger
- bedømme akutte situasjoner selvstendig og delta aktivt i akuttsituasjoner
- håndtere avdelingens medisinsk tekniske utstyr
- dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
- utøve operasjonssykepleie med respekt for pasientens integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt/kritisk syk, - og slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes.

Emnets temaer

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Tema fra hovedemne 1, 2 og 3.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Veiledet praksis vurderes av lærerveileder og kontaktperson i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått tredje veiledet praksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksisstudieplan og ett refleksjonsnotat

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for praksisstudieplan og refleksjonsnotat i fagplan AIO.