Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
2006-2007 - VPK2001D - 13sp

Forutsetter bestått

  • HOP1001D - Hospiteringspraksis - studieenhet 1
  • IPR1001 - Introduksjonspraksis
  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL2001 - Medikamentregning
  • VPS1001 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  • PRU2001D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur.

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2001.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK2001D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveilederog kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2001D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

 

 

Obligatoriske arbeidskrav

Administrativ pleieplan
Dokumnetert tilstedeværelse i praksis og datasamling til pedagogisk pleieplan.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.