Veiledet praksis i sykehjem
2006-2007 - VPS1001 - 9sp

Anbefalt forkunnskap

  • PRU1001 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
  • SPL1002 - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1002D - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap

Forventet læringsutbytte

Studenten oppnår erfaring med sykepleieryrket i et samarbeid med andre yrkesgrupper.
Studenten utfører forsvarlig grunnleggende stell og pleie under veiledning.
Studenten utfører generelle hygieniske prinsipper.
Studenten har kunnskaper om grunnleggende behov, og kan observere og iverksette tiltak ut i fra dette under veiledning.
Studenten er kjent med krav til kvalitet i pleie - og omsorgstjenesten

Emnets temaer

Å være syk og hjelpetrengende.
Sykepleie som yrke.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med veiledning i basisgrupper og individuelt.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksisperioden vurderes av basisgruppeveileder og kontaktperson i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1001, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten har underskrevet taushetsløfte før oppstart av praksisperioden VPS1001

Læremidler

Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen.

Erstatter

IPR1001 - Introduksjonspraksis