Innføring i informasjonsikkerhet
2006-2007 - IMT1121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studentene kjenne og forstå begreper og emner innen informasjonssikkerhet. Studentene skal også kjenne til lover og forskrifter som gjelder informasjonssikkerhetsarbeidet nasjonalt, med spesiell vekt på personopplysingsloven og forskriften. Dessuten skal studentene kjenne til nasjonale og internasjonale normer og standarder som er relevante for informasjonssikkerhetsarbeidet.

Emnets temaer

Begreper
Trusler og farer
Normer og standarder
Lover og forskrifter
Organisasjoner
Planlegging
Organisering og administrasjon
Riskostyring/Analyse
Sikring-organisatorisk,fysisk og elektronisk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Personopplysningsloven med forskrift

Obligatoriske arbeidskrav

Delta i 7 av 10 gruppeoppgavebesvarelser.

Læremidler

Håndbok i datasikkerhet - informasjonsteknologi og risikostyring;Tapir
Forfatter: Torgeir Daler m.fl.
Beskytt PC-en, DAMM , Forfatter: Torben B. Sørensen
Personopplysningsloven og Personopplysningsforskriften.
Paper: SSL Forfatter: Tor Arne Folkestad
Paper: Phishing: Tor Arne Folkestad
Støttelitteratur: Informasjonssikkerhet i Internett, Tapir, Forfatter:Svein J.Knapskog