Medievitenskap
2006-2007 - IMT1211 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha grunnleggende kunnskap og forståelse for sentrale deler innen medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. Studentene skal videre øve sine evner til refleksjon omkring medienes rolle i det moderne samfunnet.

Emnets temaer

- Kommunikasjonsmodeller
- Tegn, koder og tolkning
- Fortellinger og narratologi
- Konvergensbegrepet
- Internett:
. ‹› infrastruktur
. ‹› genrer og metaforer
. ‹› interaktivitet
- Samspill mellom medier
- Nettverkssamfunnet

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Refleksjon

Vurderingsformer

Essay
Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%)
Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke gjennomføres kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne
men samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Obligatoriske arbeidskrav

Alle essay og refleksjonsnotater må være godkjent

Læremidler

Følgende er vurdert som aktuell å bruke, endelig litteratur oppgis ved kursstart:
Finnemann, N.O. (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv, Forlaget samfundslitteratur,.
Gripsrud, J. (2002). Mediekultur og mediesamfunn 2. utgave, Universitetsforlaget
Liestøl, G., Morrison, A. & Rasmussen, T. (2003) Digital media revisited, The MIT Press
Marshall, D.P. (2004) New Media Cultures, Arnold Publishers
Bolter, J.D. & Grusin, R. (1999). Remediation. Understanding New Media, The MIT Press