WWW-Teknologi
2006-2007 - IMT2291 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha en inngående forståelse for andregenerasjon webapplikasjoner. Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle slike applikasjoner hvor relevant teknologi utnyttes både på klient og serversiden.
Gjennom prosjektarbeid vil studentene opparbeide en forståelse for forskjellene på første og andre generasjons webapplikasjoner.

Emnets temaer

Serversideprogrammering i PHP
HTTP protokollen
Variabeloverføring, cookies, sessjonshåndtering
Bruk av databaser (MySQL)
HTML/Javascript/CSS
Dynamiske webgrensesnitt
DOM
Ajax

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Det er to prosjekter i kurset som hver teller 25%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Ajax in action, Dave Crane/Eric Pascarello, Manning, 2006
PHP5 and MySQL Bible, Tim Converse/Joyce Park, Wiley Publishing, Inc., 2004

Supplerende opplysninger

For de som har IMT2191 fra før kreves både nye prosjekt og ny eksamen.