Digital bildereproduksjon og fargestyring
2006-2007 - IMT2371 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT1071 - Multimedieproduksjon

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne:
-ha grunnleggende kunnskaper om farge, bilderepresentasjon og bilderelatert digital teknologi
-forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier
-kunne anvende dagens teknologi for fargestyring, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger
-være i stand til å evaluere forskjellige kvalitetsatributter til teknologi og bilder, både måleteknisk og perseptuelt.

Emnets temaer

Digital bilderepresentasjon
Digital bildefangsteknologi
Digital bildereproduksjonsteknologi

Farger og fargesyn
Fargemetrikk og fargemåling
Fargestyring
Bildekvalitet

Bildebehandling

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
3 obligatoriske oppgaver og laboratoriearbeid.

Læremidler

Forelesningsnotater
Kompendium
Abhay Sharma, Understanding Color Management

Supplerende opplysninger

Emnebeskrivelsen er endret 05.12.06, etter vedtak i Studienenmnda. Endringen omfatter vurderingsform og obl.arb.krav.