Objektorientert systemutvikling
2006-2007 - IMT3102 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT2243 - Systemutvikling

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskaper om inkrementelle og iterative systemutviklingsprosesser og kunne gjennomføre analyse og design basert på objektorientert modellering i modelleringsspråket UML. Videre skal de også ha kjennskap til bruk av Patterns ved design av programvare.

Emnets temaer

Inkrementelle og iterative utviklingsprosesser med vekt på Unified Process
Objektorientert analyse med vekt på Use Case
Objektorientert design
UML
Mønstre (Patterns) for arkitektur og design
Bruk av utviklingsverktøy (IBM Rational)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Mappevurdering
I emnet inngår tre gruppearbeider (delleveranser i et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire arbeider. Emnelærer bestemmer et individuelt og et gruppearbeid, og studente velger selv et individuelt og et gruppearbeid. Endelig karakter settes av emneansvarlig utfra en helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Avklares ved studiestart

En lærebok + En artikkelsamling