Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
2006-2007 - IMT3371 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2282 - Operativsystemer
  • REA1101 - Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
- kunne de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon
- forstå prinsippene for sikkerhet i distribuerte systemer

Emnets temaer

Grunnleggende om datanettverk
Applikasjonsnivået (HTTP, SMTP, DNS)
Transportnivået (TCP, UDP)
Nettverksnivået (IP, ICMP, routing)
Datalink og fysisk nivået (Ethernet, MAC, ARP, PPP, ATM)
Anvendt kryptografi
Generelt om nettverkssikkerhet
Autentisering i nettverk (Kerberos, PKI)
Brannmurer
Nettverksinntrengningsdeteksjonssystem
VPN (IPsec, SSH)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen, 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Annen intern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kurose, J. and Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach Faeturing the Internet, third edition. Addison-Wesley, 2005.

Supplerende opplysninger

Erstatter IMT3271 - Datakommunikasjon II