Hovedprosjekt
2006-2007 - IMT3911 - 20sp

Forutsetter bestått

Kandidaten må ha bestått 90 av de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. oktober det studieåret hovedprosjektet skal utføres.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art.
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder benyttes

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Prosjektet evalueres på grunnlag av arbeidsmetodikk/prosess, presentasjon (skriftlig og muntlig) og faglige vurderinger

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Rapport(er)

Læremidler

.

Supplerende opplysninger

- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat.
- Høgskolen har anledning til å prioritere prosjektoppgaver definert innen instituttets satsningsområder og av høgskolens samarbeidspartnere.
- Instituttets ledelse avgjør og godkjenner hvilke prosjekter som skal settes i gang.
- Se også "Retningslinjer for hovedprosjekt ved HiG".
- Dersom hovedprosjektet ønskes gjennomført på høsten, må det søkes instituttleder.