Mediekunnskap
2006-2007 - IMT4061 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:
- kjenne til etablert tenkning, språk og begrepsbruk knyttet til bruk av nye medier og ny teknologi
- kjenne til den historiske utviklingen mot medienes konvergens og verdensveven
- kunne drøfte egenskaper og særegenheter ved ulike medier, sjangre og teknologier
- kunne reflerektere over informasjons- og kommunikasjonsteknologiens rolle i dagens samfunn
- kunne diskutere hvordan innføring av digital medieteknologi påvirker brukere, organisasjon og samfunn

Emnets temaer

Et medie- og teknologihistorisk riss
Mediekonvergens
Multimedialitet og interaktivitet
Markedsføringsretorikk og teknologioptimisme
Strukturer og sjangrer i digitale medier
Personalisering og personvern
Telepresence
Virtuelle og digitale organisasjoner
Mobil hverdag
Introduksjon til medieøkonomiske og medierettslige problemstillinger

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Lærebok:

Digitale medier: En innføring, G. Liestøl og T. Rasmussen, Universitetsforlaget, utgave 2003 (ISBN: 8215003591)

Kompendium redigert av faglærer