Medierett med fordypning i opphavsrett
2006-2007 - IMT4361 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4061 - Mediekunnskap

Forventet læringsutbytte

Studentene skal få kjennskap til immaterialrett og de grunnleggende reglene om opphavsrett i et analogt og digitalt perspektiv med fordypning innen opphavsrett.

Emnets temaer

Kort om de mest sentrale immaterielle rettigheter, og en fordypning innenfor opphavsrett, herunder hva som er beskyttet av musikk, film, fotografier, datamaskinprogrammer m.m., hvilke rettigheter har opphavsmannen, kan produkter som ikke er åndsverk ha beskyttelse, i hvilken grad kan man benytte andres verk, og konsekvenser av overtredelse. Det vil også bli fokusert på opphavsrettorganisasjonene og avtaleverket. I tillegg vil det bli gitt en kort innføring i søk på lover, tolking av lover og hvordan holde seg oppdatert.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Arbeidet er case-orientert, dvs. casene er utgangspunktet for arbeidet. Lovtekst og litteratur er hjelpemidler for å løse casene.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Case nr 3 (skrevet under veiledning) (teller 40%). Begge deler må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Obligatoriske arbeidskrav

Case nr. 1, 2 og 3 må være godkjent. Det kreves at den innleverte besvarelsen av case 3 er skrevet under veiledning av emneansvarlig.

Læremidler

Bøker:

Lærebog i immaterialret, Mogens Koktvedgaard, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, utgave 2002

 

Annet:

Om lov av beskyttelse av design [Designloven], Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)
Hvordan tolke lover (kompendium). Distriubert via Classfronter, Anne Oline Haugen