Flermediale produksjonssystemer
2006-2007 - IMT4371 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha innsikt i de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer i flere mediekanaler. De skal ha dyp forståelse for hvilke kvalitetskriterier som ligger til grunn for innhenting, bearbeiding og publisering av de ulike typer av media. I tillegg skal de ha kunnskaper om hvilke rammevilkår som gjelder for lagring og gjenfinning av ulike typer av medieelementer og gjennom bruk av vitenskaplige metoder kunne optimalisere produksjonsprosessene.

Emnets temaer

Audio- og video teknologier og systemer
Kringkastingsteknologier og systemer
Hypermedia teknologier og systemer
Databasesystemer
ePresens produksjonssystemer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Essay
Forelesninger
Nettstøttet læring
Praksis
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Essay
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Essay (teller 30%, evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Ett eksamensprosjekt med vitenskapelig rapport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser
Ekstern sensor benyttes ved kvalitetssikring av oppgaver og vurderingskriterier til emnet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis i dette emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
3 øvingsoppgaver m/rapport.

Læremidler

Oppgis ved studistart