Digital bildereproduksjon
2006-2007 - IMT4401 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- ha gode kunnskaper om hvordan mennesker oppfatter farger, kolorimetri, spesifisering av farger, instrumentelle og subjektive metoder for fargemåling/fargevurdering.
- ha kunnskap om hvordan bilde- og fargeinformasjon digitaliseres, bearbeides og optimaliseres for publisering i ulike medier.
- forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent og nøyaktig fargegjengivelse i forskjellige medier, samt kunne anvende dagens teknologi til effektiv fargestyring innen medieproduksjon.

Emnets temaer

- Farger. Det menneskelige fargesyn: øyets oppbygging og funksjon, perseptuell respons på visuelle stimuli.
- Fargemetrikk. Kolorimetriske målemetoder, spesifisering av farger, fargerom og fargeavstander.
- Input/output enheter. Teknologier og algoritmer for bilderegistrering og reproduksjon.
- Digital bildebehandling. Tilpasning av bilde- og fargeinformasjon for ulike medier og prosesser. Bildeforbedring.
- Fargestyring. Bruk av relevant maskinvare, programvare og metoder for kontroll og tilpasning av fargeinformasjon til ulike medier i henhold til ICC-spesifikasjonen.
- Relevante standarder. Internasjonale og nasjonale standarder og anbefalinger for bildereproduksjon og fargestyring.
- Bildekvalitet. Evaluering av faktorer som påvirker reproduksjonens kvalitet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer og fagassistent)

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Erstatter

IMT4031 - Grafisk kommunikasjon