Databaser i elektronisk publisering
2006-2007 - IMT4431 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha forståelse for - og kjennskap til - oppbygging av databasebaserte publiseringssystemer og innholdsbaserte søkesystemer. Studentene skal kunne utvikle og anvende metadata-modeller og standarder for publisering av ulike typer mediedata. Videre skal studentene kunne vurdere og analysere ulike løsninger for lagring og gjenfinning av XML-kodet data og tekstlige data lagret som fulltekst.

Emnets temaer

- Flerlags arkitekturer
- Konseptuelle og logiske databasemodeller
- Ontologier, metadata-formater og standarder for publisering
- Lagring og gjenfinning av XML i databaser
- Temporale og historiske data
- Geografiske data og lokasjonsbasert publisering
- Innholdsbasert indeksering og søking

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.

Erstatter

IMT4131 - Utvikling av databasesentrerte mediesystemer

Supplerende opplysninger

Emnet erstatter ca 25% av IMT4131 - Utvikling av databasesentrerte mediesystemer