Mekanikk
2006-2007 - BYG1062 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg forståelse for og evne til å regne på de mest elementære problemer innen statikk og fasthetslære. Studenten gjør rede for grunnleggende prinsipper og sammenhenger i faget, forstår når metoder kan brukes/ikke kan brukes, viser evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver.

Emnets temaer

1) Statikk: Grunnbegreper, sammenløpende krefter, plane kraftsystemer, sammensatte konstruksjoner, tau, tyngdepunkt, m.m.
2) Fasthetslære: Spenningsanalyse, tøyningsanalyse, elastisitet, skjærkraft og bøyemoment, spenning i bjelker, deformasjon av bjelker, knekking, torsjon m.m.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Flervalgstest(er) (teller 36%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 64%)
Det blir 8 flervalgstester, hvorav de 6 beste gir én karakter som teller 36%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Bare skriftlig eksamen kan kontinueres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Eneste tillatte formelsamling: John Haugan: "Formler og tabeller". Kalkulator og nevnte tabell er tillatte hjelpemidler både for testene og for avsluttende eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonsnotat, krav "Godkjent", vurderes av faglærer.

Læremidler

Øistein Vollen (1999). Mekanikk for ingeniører Statikk og fasthetslære, NKI Forlaget

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i ClassFronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser ClassFronter minst hver 3. dag.