Universell Utforming
2006-2007 - BYG1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Overordnet mål for kurset er å få en oppmerksomhet på de funksjonshemmedes behov, i denne omgang tilgjengelighet for de bevegelseshemmede og synshemmede. Perspektivet skal være å se på hvordan det er mulig å planlegge og prosjektere tiltak med en prosess som muliggjør en gjennomføring som monner i den store sammenheng.
Målet er få studentene til å omsette erfaringer med praktisk planarbeid til også å inkludere tilgjengelighet for bevegelseshemmede og synshemmede på en bevisst, målrettet og reflektert måte.Kurset har tre hovedmålsområder:
1)Kartlegging: Studentene skal kunne vurdere hva som trengs av registreringer for å kunne vurdere tilgjengelighet for bevegelses- og synshemmede. De skal også finne ut hva som er med i vanlige tilgjengelige databaser, og hva som må registreres spesielt. Studentene skal også ha kjennskap til hvordan nødvendig tilleggs-registrering kan utføres, og kjennskap til hvordan datagrunnlaget kan tilrettelegges og analyseres i et geografisk informasjonssystem (GIS) for å finne egnetheten et område har for ulike typer funksjonshemninger.
2)Uteområder: Studenten skal kunne vurdere et uteområde med hensyn på fysiske tiltak som materialvalg, design, geometri, klima og drift og vedlikehold og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som må settes igang.
3)Regelverk: For å sikre gjennomføring av tiltak, skal studenten kunne finne ut hvordan regelverket kan brukes på en best mulig måte på overordnet- og detaljplan-nivå.

Emnets temaer

1. Ekskursjon til et uteområde for å få opplevelsen av å være funksjonshemmet selv og dermed få en forståelse for hvilke utfordringer de møter.
2. Kartlegging og registrering - nybebyggelse og eksisterende/verneverdig bebyggelse. Objektiv registrering
3. Fysiske tiltak (gode tiltak, materialvalg, design, geometri, drift og vedlikehold, klima) ved:
a. Uteserveringssteder på gateplan, fortau
b. Trafikk-knutepunkter
c. Offentlige rom (torg, parker)
4. Utfordringer i forhold til regelverk og bestemmelser
a. Kommunen som forvalter, bestiller, gjennomfører
b. Lokale godkjenningsordninger
c. Anbudsgrunnlag
d. Forhåndkonferanse

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Mappe som inneholder tre gruppeoppgaver, én individuell oppgave og én nettdiskusjon. Én gruppeoppgave blir trukket ut og sammen med den individuelle oppgaven og nettdiskusjonen settes det karakter etter en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Alle oppgavene og diskusjonen blir vurdert av veilederne.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Temahefter fra Husbanken:
- Universell utforming som strategi
- Motivasjon
- Mange bekker små

-Bygg for alle, kap 1-5, 6.1, 7.2,7.3 og 7.6
-Et inkluderende samfunn - Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet, kap 1,2 og 4 samt bilag III
-Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler)

Et inkluderende samfunn - Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet
- Tilgjengelige bygg og uteområder