Byggejuss
2006-2007 - BYG1141 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten gjør rede for:
- Ulike roller som opptrer i byggesaker, og de viktigste lovregulerte rammebetingelser for disse
- Hovedtrekkene i forvaltningsretten og hvordan den kan påvirke byggesaken.
- Lovverkets krav til saksbehandling og til avgjørelser og muligheter for overprøving
- Oppbyggingen av Plan og bygningsloven med basis i generell forvaltningsrett.
- Viktige forskjeller mellom privatrett i byggesaker sett ut ifra henholdsvis forbrukersiden og den profesjonelle brukers side.
- Sentrale krav til helse, miljø og sikkerhet i byggesaker

studenten anvender:
- Forvaltningsloven og Plan- og bygningsloven for gjennomføring av byggesaker.
- Riktig lovverk / norsk standard for å finne informasjon om den konkrete problemstilling, som grunnlag for å forstå de ulike roller i en byggesak.

Emnets temaer

Tema 1: Offentlig lovverk
Tema 2: Privatrettslige lover og forskrifter

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

- Startsamling over 2 dager med orientering om arbeidsform
læringsløp
faglig innhold og faglige kilder. - Internettbasert læring med ClassFronter som elektronisk læringsmiljø. - Arbeidet utføres i organiserte grupper med innlevering av besvarelser i hvert tema
i tillegg gjennomføres individuelle "nettdiskusjoner".

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurderingen utføres på grunnlag av studentenes arbeider gjennom kurset. Følgende arbeider inngår i den endelige vurdering: - Aktivitet på nettet gjennom faglige diskusjoner - 2 gruppeoppgaver Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av alle arbeider.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgavene vurderes av faglærere i fellesskap, 10 % uttrekk vurderes av annen intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tidligst etter 2 måneder.

 

 

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå "Godkjent". Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves "Godkjent" for at emnet skal ansees som bestått. Refleksjonsnotat, krav "Godkjent" . Studenter som ikke får godkjent sine arbeidskrav får nye frister etter avtale med emneansvarlig.

Læremidler

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS
Petersen Asmund: Veiledning til plan- og bygningsloven

Diverse kompendier og nettsteder