Planprosessen
2006-2007 - BYG1151 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene tilegner seg:
- Oversikt over planbestemmelsene i Plan og bygningslova med forskrifter
- Innsikt i betydningen av innhold og prosess for reguleringsplaner
- Kunnskaper om politiske forutsetninger for offentlig planlegging
- Forståelse for planvedtaks følger og oppfylling av intensjon med planer i gjennomføringsfasen.
Studentene gjennomfører analyse og drøfting av emnets temaer på etterrettelig måte

Emnets temaer

Emnets temaer
- Planleggingsteori og planlegging i praksis
- Tolking av reguleringsplaner
- Ivaretakelse av intensjoner med planlegging
- Planlegging som følge av utbyggingsinitiativ

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

Startsamling med generell informasjon og faglig orientering
nettbasert læring med veiledning av gruppearbeider som leveres i LMS. Deltakelse i faglige diskusjoner på nettet
med refleksjon over egne innlegg.

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Én gruppebesvarelse blir trukket ut og vurdert sammen med 4 nett-diskusjoner med refleksjon, for karaktersetting basert på en helhetsvurdering. Alle arbeidskrav må være bestått for at faget skal være bestått.
Alle arbeidskrav leveres i LMS

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Alle oppgavene og diskusjonene blir vurdert av veiledere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Manglende/ ikke godkjente arbeidskrav kan leveres inn for ny vurdering i løpet av etterfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

2 gruppearbeider leveres i LMS for vurdering innen fastsatt tidsfrist. Deltakelse i nettdiskusjoner dokumenteres og suppleres med refleksjon som leveres i LMS.

Læremidler

Læremidler
Bøker:
Byggforsk informerer: Fortetting

Nils Aarsæther og Aksel Hagen: Planlegging.no, Kommuneforlaget, særlig kapittel 1, 4, 5 og 11?

 

Lenker:
Nasjonal forskningsinformasjon: http://dbh.nsd.uib.no/nfi/fag/browsefag.cfm?VelgFag=1816

Hans Skov Pedersen, Danish Forest and Landscape Research Institute: The role of GIS in Physical Planning:
http://www.geogr.ku.dk/courses/phd/gis-model/hans-plan.pdf

Petter Næss, Aalborg universitet: Planforskning og vitenskapsteori, og Inger-Lise Sagli, NIBR: http://www.plan.aau.dk/~petter/dokumenter/vitskteo.html

Byggforsk:Fortetting uten riving: http://www.byggforsk.no/default.aspx?DokumentID=1036&innholdsID=0

Plan og kart etter Plan og bygningsloven, veileder fra MD: http://odin.dep.no/md/planveileder/plansystemet/bn.html

Byggforskserien:
http://www.byggforsk.no
Passord fra veileder.

Byggtjenestens Planserie
http://abonnement.byggtjeneste.no
Passord fra veileder.

Pbl for praktikere
http://abonnement.byggtjeneste.no
Passord fra veileder.

Byggdok
http://bas.byggdok.se/BASIS/bdok/ext/fbm/SF

 

 

Supplerende opplysninger

Faglig kvalitetssikring ved Trygve Rognstad, Gjøvik kommune