Saksbehandling og tilsyn
2006-2007 - BYG1161 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Mål for temaet "dokumentasjonskrav" er å gi studentene et underlag - i form av fagkunnskap og praktisk erfaring - som er tilstrekkelig til å ivareta kravene i plan- og bygningsloven som ansvarlig søker.

Dette innebærer at studenten kan:
- Angi de mest sentrale bestemmelser i lover, forskrifter og planer som gjelder for byggeprosjektet
- Organisere aktører innen prosjektering, utførelse og kontroll
- Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i byggesaksprosessen
- Dokumentere at offentlige krav er ivaretatt i prosjektet
- Vurdere offentlige vedtak ut juridisk grunnlag for å avgjøre om negative vedtak skal påklages.

Mål for temaet "saksbehandling" er å gi studentene et underlag - i form av fagkunnskap og praktisk erfaring - som er tilstrekkelig til å ivareta forvaltningsoppgavene som påligger kommunale bygningsmyndigheter etter plan- og bygningsloven.

Dette innebærer at studenten kan:
- Angi sakstype/behandlingsprosess/saksgang for kommunens saksbehandling av søknader og meldinger
- Utføre mottakskontroll av søknader og meldinger
- Vurdere tiltaksklasse for prosjektet
- Saksbehandle søknader og meldinger
- Saksbehandle klager på forvaltningsvedtak

 

Mål for temaet "styringssystemer" er å gi studentene forståelsen av innhold i et styringssystem som er tilstrekkelig for å sikre etterlevelse av krav som er fastsatt i medhold av PBL- og HMS - lovverket.

Dette innebærer at studenten kan:
- Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom aktør i byggesak og offentlige myndigheter (PBL og HMS)
- Påvise de regler som styrer det aktuelle fagområdet
- Utarbeide styringssystem med rutiner som sikrer at fagområdet blir utført i samsvar med myndighetskrav
- Evaluere om styringssystemet fungerer og om det er tilstrekkelig for å etterleve offentlige krav

 

Mål for temaet "tilsyn" er å gi studentene et underlag - i form av fagkunnskap og praktisk erfaring - som er tilstrekkelig til å ivareta tilsynsoppgavene som påligger kommunale bygningsmyndigheter etter plan- og bygningsloven.

Dette innebærer at studenten kan:

- Identifisere tilsynsbehov
- Angi metoder og rutiner for gjennomføring av tilsyn
- Planlegge kommunal tilsynsvirksomhet
- Organisere kommunal tilsynsvirksomhet

Emnets temaer

Tema 1: Dokumentasjonskrav
o saksbehandling hos bygningsmyndigheter
o forholdet til andre myndigheter
o plan- og bygningslov m/forskrifter
o plangrunnlag (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan)
o dokumentasjon av søknad og melding
o samordning av ansvarlige aktører i byggeprosessen
o sluttdokumentasjon

Tema 2: Saksbehandling
o saksbehandling hos bygningsmyndigheter
o forholdet til andre myndigheter
o plan- og bygningslov m/forskrifter
o generell forvaltningsrett
o plangrunnlag (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan)
o klagebehandling

Tema 3: Styringssystemer
o ansvars- og oppgavefordeling
o prosjektorganisering
o styring av underleverandører
o identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag
o avviksbehandling

Tema 4: Tilsyn
o tilsynsbehov/tilsynsplan
o revisjonstilsyn
o dokumenttilsyn
o inspeksjonstilsyn
o sanksjonsmidler

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

- Startsamling over 1 dag med orientering om arbeidsform
læringsløp
faglig innhold og faglige kilder. - Internettbasert læring med ClassFronter som elektronisk læringsmiljø. Med utgangspunkt i case
finnes det fram til aktuelle bestemmelser som anvendes til å utdype og foreslå løsninger for problemstillingene. - Arbeidet utføres i organiserte grupper med innlevering av rapporter i hvert tema
i tillegg løses individuellee oppgaver.

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Dette innebærer at studenten gjennom emnet skal produsere et visst antall faglige dokumenter som organiseres i en "mappe". (Dette gjøres gjennom Fronter.) Ved emnets avslutning skal studenten velge ut ett av gruppearbeidene som er i mappa, mens veileder velger ut det andre gruppearbeidet. Disse 2 dokumentene vil danne grunnlag for karaktersetting. Følgende dokumenter skal utarbeides for mappa: - 1 gruppebesvarelse for hver modul, totalt 4 gruppebesvarelser - 1 refleksjonsnotat
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgavene vurderes av faglærere i fellesskap, 10 % uttrekk vurderes av annen intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Forbedret besvarelser og arbeidskrav kan fremlegges for ny vurdering tidligst to måneder etter ordinær frist.

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå "Godkjent". Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves "Godkjent" for at kurset skal ansees som bestått. Refleksjonsnotat, krav "Godkjent"

Læremidler

- Plan- og bygningsloven
- Tilhørende forskrifter m/veiledninger
- Temaveiledninger

Supplerende opplysninger

Faget gis av HiG v/ Torleif Lindtveit, Kristiansand Kommune (tema 1 og 2), Harry Valdal, (Eget firma) (tema 3 og 4)