Energi og miljø
2006-2007 - BYG1171 - 10sp

Forventet læringsutbytte

En av de største miljøutfordringene, både lokalt, nasjonalt og globalt, er miljøbelastninger knyttet til et stadig økende energiforbruk.

Emnet retter oppmerksomheten mot de utfordringer både offentlige og private aktører står ovenfor som et resultat av et stadig økende fokus og skjerpede krav fra myndighetene vedrørende energi- og miljøspørsmål.

Deltakerne får innsikt i bakgrunnen for den utviklingen vi nå ser, og innblikk i det pågående arbeide med innføring av energidirektivet. Emnet tar også sikte på å vise gode miljøriktige løsninger.

Etter fullført emne skal studenten kunne

- Redegjøre for bakgrunnen til de skjerpede energi- og miljøkrav som stilles til byggebransjen
- Identifisere det lovmessige grunnlag myndighetene har for å fremme gode energi- og miljøløsninger i byggesaker
- Beskrive hovedtrekkene i bygningsenergidirektivet, og vurdere konsekvenser for egen bransje
- Beskrive og argumentere for økt bruk av energifleksible løsninger i bygg

Emnets temaer

- Grunnleggende teori
- Energi- og miljøsituasjonen globalt og nasjonalt
- Myndighetenes virkemidler for bedre energipolitikk i plan- og byggesaker
- Energikilder og bruk av energi i bygninger
- Faglig fordypning

Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder (fritekst)

- Startsamling over 2 dager med orientering om arbeidsform
læringsløp
faglig innhold og faglige kilder. - Internettbasert læring med ClassFronter som elektronisk læringsmiljø. - Arbeidet utføres i organiserte grupper med innlevering av besvarelser i hvert tema
i tillegg gjennomføres individuelle "nettdiskusjoner".

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurderingen utføres på grunnlag av studentenes arbeider gjennom kurset. Følgende arbeider inngår i den endelige vurdering: - Aktivitet på nettet gjennom faglige diskusjoner - 1 gruppeoppgave. Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av alle arbeider.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgavesettet vurderes av faglærere i fellesskap, 10 % uttrekk vurderes av annen intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tidligst etter 2 måneder.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske oppgaver og flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå "Godkjent" på flervalgstesten (Tema 1). Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves "Godkjent" for at kurset skal ansees som bestått. Obligatoriske oppgaver kreves 100 % rett for å oppnå "Godkjent". Refleksjonsnotat, krav "Godkjent" . Studenter som ikke får godkjent sine arbeidskrav får nye frister etter avtale med emneansvarlig.

Læremidler

Samtlige læremidler er nettbaserte. Det benyttes aktuelle faglige rapporter og offentlige dokumenter som Stortingsmeldinger, NOU, lovdata etc.