Byggingeniør introduksjon
2006-2007 - BYG1191 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdene innenfor bygg.

Etter gjennomføring skal studenten:
- Ha basisforståelse for konstruksjonsprinsipper
- Forstå egenskapene hos de viktigste byggematerialene (stål, tre, betong og aluminium) slik de brukes i bygningskonstruksjoner, samt vite hvor i konstruksjoner de benyttes og hvorfor
- Kunne lese og forstå byggtegninger, samt lage enkle tegninger ved hjelp av DAK
- Kjenne noen aktører i byggebransjen
- Ha oversikt over drikkevannsforsynings-, avløps- og renovasjonssystemet
- Kjenne prinsippene for veibygging

Emnets temaer

- Materiallære: Treteknologi, metaller; aluminium og stål, betongteknologi
- DAK (dataassistert konstruksjon)
- VAR-teknikk (vann, avløp, renovasjon)
- Veibygging

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Mappevurdering med muntlig samtale - karakter etter helhetlig vurdering. Arbeidsmappa i emnet skal inneholde oppgaver, leveringer, rapporter etc. 80% av gitte oppgaver må godkjennes. Vurderingsmappa består av 4 utvalgte arbeider fra arbeidsmappa; 2 arbeider som studenten velger, og 2 arbeider som velges av emneansvarlig i samråd med faglærere.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

se vurderingsform, hva som inngår i arbeidsmappa.

Læremidler

Materiale som legges ut i ClassFronter. Referanser til andre faglige kilder (støttelitteratur) oppgis underveis.

Erstatter

BYG1071 - Byggingeniør introduksjon