Arealplanlegging introduksjon
2006-2007 - BYG1201 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:
- Gjøre rede for elementene som inngår i en arealplan, med vekt på teknisk infrastruktur
- Begrunne planelementene form og oppbygging, hvordan de kan framstilles analogt og digitalt og hva som trengs av informasjon for dette
- Vurdere hva som er av betydning for kvalifisert bruk av planinformasjon
- Framstille og presentere planer og prosjektarbeid i samsvar med krav til god saksbehandling

Emnets temaer

- Vei og trafikkanlegg
- Vann- og avløpsnett
- Kart og kartkilder
- Byggesak-lovverk
- Teknisk rapportskriving og presentasjonsteknikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Prosjektrapport i gruppe med gruppeframlegg.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Oversikt over læremidler legges i Class Fronter.