VAR-teknikk introduksjon
2006-2007 - BYG1221 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Generelt mål:
Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:
- Gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder og beskrive hovedkomponentene i et vannforsyningssystem
- Definere spillvann og overvann, beskrive hovedkomponentene i et avløpssystem, foreta elementær dimensjonering av transportsystem og rensing
- Beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
- Beskrive hovedkomponentene i et renovasjonssystem, beskrive alternative behandlings- og disponeringsmetoder for avfall
- Finne fram i og bruke eksisterende lovverk innenfor fagområdet

Emnets temaer

- Vannforsyning: Valg av drikkevannskilde, aktuelle renseteknologier for drikkevann, transport av drikkevann til forbruker
- Avløpshåndtering: Definisjoner av ulike typer avløp, oppsamlingssystemer for kommunalt avløpsvann, rensing av kommunalt avløpsvann (mekanisk, kjemisk, biologisk rensing), resipientforhold, slamproduksjon, slambehandling og slamdisponering
- Renovasjon: Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall
- Aktuelle lover og forskrifter (nasjonale og internasjonale - Forurensningsloven, Drikkevannsforskriften, etc.)

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

taes over Internett.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne
Kildereferanser må alltid oppgis.

Obligatoriske arbeidskrav

Ekskursjon(er)
Innlevering til hvert delemne, 80% må være godkjent.

Læremidler

Faglig materiale i ClassFronter/Internett.
Referanser til faglitteratur oppgis underveis for hvert tema.