Statikk
2006-2007 - BYG2042 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- ha forståelse for grunnleggende beregningsmetoder angående krefter, spenninger og deformasjoner i konstruksjoner
- ha oppøvd evne til å bruke disse metodene til å løse nye problemstillinger
- kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper
- forstå når metoder kan brukes/ikke kan brukes
- vise evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver

Emnets temaer

- Skjærkraft, bøyemoment og normalkraft
- Skjærspenninger
- Hovedspenninger og Mohr-diagram
- Deformasjoner: Differensialsammenheng mellom nedbøyning og
bøyemoment
- Statisk ubestemte konstruksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tilbud om kontinuasjonseksamen gjelder kun for dem med stryk eller gyldig fravær. Kontinuasjonseksamen gjennomføres muntlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Eneste tillatte formelsamling: John Haugan: "Formler og tabeller".

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonsnotat, krav "Godkjent".

Læremidler

Leif Erik Storm (2006). Kompedium for emnet "BYG2042 Statikk" høsten 2006.

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i ClassFronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser ClassFronter minst hver 3. dag.