Konstruksjonslære I
2006-2007 - BYG2052 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
-kunne dimensjonere enkle konstruksjoner i betong, stål og tre og innenfor avgrensede områder anvende konstruksjonsstandardene for de nevnte materialer.

Emnets temaer

Tema 1: Betongkonstruksjoner ifølge NS 3473.
Dimensjoneringsprinsipper. Grensetilstander. Kapasiteter.
Dekker (Plater), bjelker (dragere) og søyler.
Tema 2: Stålkonstruksjoner ifølge NS 3472
Dimensjonering av bjelker (inkl. vipping) og søyler (inkl. momentbelastete).
Tema 3: Trekonstruksjoner ifølge NS 3470-1
Dimensjonering av rette bjelker og søyler (inkl. momentbelastete).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Oppgaveløsningen består av omlag 10 oppgaver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendier i dimensjonering av betong, stål og tre, H.B.Fallsen
NS 3470-1 - Tredim., Norske Standard
NS 3472 - Ståldim., Norske Standard
NS 3473 - Betong, Norske standard