Konstruksjonslære II
2006-2007 - BYG3061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk
  • BYG2042 - Statikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
- kunne utføre lastberegninger og ved hjelp av statiske analyse-metoder beregne dimensjonerende belastninger.
- kunne dimensjonere de fleste vanlige plass-støpte betong-konstruksjoner.
- kunne overslags-dimensjonere enkle prefabrikerte betong-elementer.

Emnets temaer

Tema 1: Statikk
-Statiske analyse-metoder. (3-moment, moment-fordeling pga. stivheter/redusert Cross-metode, influens-linjer)
-Lastberegninger.
Tema 2: Betongdimensjonering.
- Søyler, fundamenter, støttemur, konsoller, flatdekker.
- Generelt om prefabrikkerte betongelementer.
- Stabilitet av bygninger.
- Skivevirkning med hulldekk-elementer (Dersom tid)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Oppgaveløsningen består av omlag 10 oppgaver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Norske standarder:NS3490, NS3491-1, NS3491-3, NS3491-4, NS3491-12

Kompendium i lastberegning-3. utg.juni 2004 av Tarald Rørvik og noe revidert/justert av Harald Fallsen.

Kompendium i "Dimensjonering av betongkonstruksjoner" utg. 2006, av
Harald B. Fallsen