Byggesaksprosessen
2006-2007 - BYG3081 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet er en innføring i hovedprinsippene i det rettsgrunnlaget som gjelder for gjennomføring av plan- og byggesaker samtidig som det tar for seg selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i den.

Overordned skal emnet bidra til en bedre forståelse for hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker.

Dette innebærer at studentene kan:

- Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten
- Beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
- Identifisere regler for byggesaksbehandling
- Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav
- Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike typer tiltak
- Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
- Identifisere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
- Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess
- Forklare bakgrunnen for myndighetenes HMS-krav til byggebransjen
- Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket

Emnets temaer

- forvaltningsretten
- privatrettslig forhold
- anbud og kontrakt
- byggeprosessen og HMS

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

individuelt arbeid og gruppearbeid

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering (porteføljevurdering) som vurderingsform. Det er ingen avsluttende eksamen, men vurdering baserer seg på innfridde porteføljekrav. Arbeidsmappa skal inneholde følgende arbeider: - 5 individuelle arbeider. - 1 gruppebaserte arbeider. Fra arbeidsmappa skal det velges ut tre arbeider som skal overføres visningsmappa. Studenten velger selv to av disse arbeidene, mens faglærer velger det siste. Studenten skal avslutningsvis gjennomføre en muntlig høring. Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av alle arbeider i visningsmappa samt muntlig høring.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Det benyttes ekstern sensor på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tidligst 3 måneder etter ordinær muntlig utspørring

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsform hva som inngår i arbeidsmappa.

Læremidler

Cappelen, Hans (2001): Byggherren og kontraktene : kontraktsinngåelser for bygg og anlegg. Byggherreforlaget.

Supplerende opplysninger

5 studiepoeng er vurdert til samfunnsfag innen emnet "jus"