Bygningsproduksjon
2006-2007 - BYG3101 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har en bedre forståelse for hvordan et entreprenørselskap drives i praksis, hvilke metoder og hjelpemidler som benyttes, og de organisasjonsmessige forhold som må hensyntas.

Emnets temaer

Emnet er en innføring i hvordan en entreprenør planlegger og drifter et byggeprosjekt ut i fra byggeoppdragets art og omfang.

-Produksjons-planlegging; de grunnleggende teknikker som benyttes.
-Kalkulasjon av et byggeprosjekt. Avlønningsformer
-Sammenhengen mellom budsjett,kalkulasjon og regnskap.
-Vite hvordan byggebransjen er organisert og hvilke rammebetingelser og spesielle forhold bransjen jobber under.
-Entrepriseformer og sammenheng mellom entrepriseform og ansvarsforhold til de forskjellige aktørene i byggesaken.
-Kvalitetskontrollsystemet og internkontroll i en entreprenørbedrift.
-Toleransekrav til det ferdige produkt.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 40%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Bare skriftlig eksamen kan kontinueres og/eller påklages.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Et kompendium og diverse notater som deles ut ved undervisningsstart.