GIS i arealplanlegging
2006-2007 - BYG3111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på grunnleggende GIS - fag på minst 10 ects

Forventet læringsutbytte

Faglig visjon:
- Ved å følge fagopplegget, tilegner studentene seg oversikt over sentrale deler av emneområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon under yrkesutøvelse og videre utdanning.

Etter fullført emne skal studenten:
- Kjenne emnets sentrale problemstillinger.
- Forstå kvalitetskrav til produkt og prosess for emnets temaer.
- Kunne analysere tilstanden til elementer og komponenter av infrastruktur og vurdere mulige tiltak for eventuelle forbedringer.
- Vite viktige faktorers betydning for faglige valg.
Kriterier for synliggjøring av måloppnåelse:
- Klarlegge og analysere tilstanden til elementer av eksisterende infrastruktur i forhold til aktuelle problemstillinger, gjennom tolking av beskrivelser og skisser.
- Utarbeide opplegg for innhenting, vurdering og systematisering av aktuell informasjon og data på grunnlag av nevnte klarlegging og analyse.
- Bruke tilgjengelig GIS - verktøy formålstjenlig i denne prosessen for aktuelle problemstillinger
- Finne fram til enkle modeller for situasjoner og tiltak.
- Velge hensiktsmessige løsninger og tiltak for aktuelle problemstillinger.
- Begrunne valg og løsninger

Emnets temaer

Emnets temaer
- Oversikt over emnet og rammeverk: Planleggerens rolle,
formelle strukturer: Soneplanlegging- forhandlingsplanlegging, , ArcView i byplanlegging, Praktisk GIS
- ,Tradisjoner: Stedets karakteristika etc
- Overordnet planlegging: Lokalisering av tiltak og tilpasning til omgivelser.
- Detaljert planlegging: Utforming av tiltak og innpassing i omgivelser.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
Vurderingsformer Mappevurdering Vurdering av utførte gruppeoppgaver valgt ut av veileder og individuellsammendrag og refleksjon over nettdiskusjoner Karakter fastsettes på grunnlag av helhetsvurdering av vurderte arbeider.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av veiledere

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Arbeidskrav som ikke godkjennes, kan forbedres i løpet av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Samling, gruppeoppgaver, deltakelse i nettdiskusjonerog og referat/ refleksjonsnotat

Læremidler

Faglig materiale i ClassFronter
Oversikt over litteratur og lenker i ClassFronter

 

Supplerende opplysninger

Emnet er opprinnelig utarbeidet i Leonardo/E-GIS - prosjektet.
Veileder: Erling Onstein