Hovedprosjekt
2006-2007 - BYG3901 - 15sp

Forutsetter bestått

75% av forventede studiepoeng skal være avlagt (pr. 1.oktober) for å kunne starte opp.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedprosjekt har studenten kompetanse til å:
- utføre en større, gruppebasert selvstendig oppgave av
tverrfaglig og vitenskapelig art
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og
problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer og egen sensor)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved stryk må hovedprosjektet tas om igjen sammen med neste års studenter.

Obligatoriske arbeidskrav

Rapportering i løpet av prosjektperioden

Læremidler

Ingen spesifikke krav