Lineære systemer
2006-2007 - ELE1021 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne metoder for beskrivelse av dynamiske systemer ved hjelp av differensiallikninger og overføringsfunksjoner og gis kunnskaper i Laplacebaserte teknikker for frekvens- og transientanalyse av signaler og systemer.
Studenten lærer metoder for stabilitetsanalyse av åpne og tilbakekoblede systemer.

Emnets temaer

- Modelleringsteknikker for dynamiske systemer
- Transferfunksjoner og Laplacebeskrivelser
- Blokkdiagrammer
- Kobling mellom transferfunksjoner og tilstandsrommodeller
- Systemresponser, stabilitet og egenskaper
- Frekvensresponser og tegning av disse
- En inn og en ut systemer, stabilitetskriterier
- MATLAB, generell innføring
- Control Systems Toolbox
- Simulink

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
Ca. 10-12 øvinger.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart på fagets hjemmesider www.hig.no