Hovedprosjekt
2006-2007 - ELE3901 - 15sp

Forutsetter bestått

90 studiepoeng, (75%) bestått fra 1. og 2. studieår

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført hovedprosjekt skal studenten ha kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emenlærer(e) og vurderes i dialog med oppdragsgiver. Et felles sensurmøte med alle ved Elektroseksjonen tilstede setter endelig karakter.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave blir gitt

Obligatoriske arbeidskrav

Rapportering i løpet av prosjektperioden

Læremidler

.