Geomatikk introduksjon
2006-2007 - GEO1013 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene har en helhetlig basis forståelse av geografiske data og hvordan disse håndteres og anvendes i et geografisk informasjonssystem. Studentene vil forstå prosessen knyttet til innsamling, bearbeiding, lagring, enkel analyse og presentasjon av geografiske data. Studentene vil også forstå hvordan denne prosessen påvirker datakvaliteten.

Emnets temaer

- Datum
- Projeksjoner
- Koordinatsystem
- Koordinat-transformasjoner
- Norske kartdatabaser
- Datakvalitet
- Satellittposisjonering
- Fotogrammetri og fjernanalyse
- Digitalisering og skanning
- Vektordata og rasterdata
- Kobling mellom kart og egenskaper
- Standarder
- Dataformater
- Basis GIS-analyser
- Presentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer og egen sensor)
To prosjektoppgaver som vurderes av faglærer og egen sensor. Vurdering av rapporter og data.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det gis anledning til å forbedre prosjektoppgaver som ikke er godkjent etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bernhardsen, T. (2000). Geografiske informasjonssystemer. Vett og Viten. ISBN:82-412-0429-9.
Diverse utdelt materiell/notater