Landmåling, grunnleggende
2006-2007 - GEO1082 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:
- grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i landmåling
- bruke vanlige landmålingsinstrumenter og utføre enkle landmålingsberegninger, inkludert enkle kontroller og nøyaktighetsbetraktninger

Emnets temaer

- Instrumentlære med øvinger
- Vanlig nivellement
- Vinkelmålinger
- Avstandsmålinger
- Grunnleggende landmåling
- Koordinatberegninger, avstander ,retningsvinkler
- Korreksjoner av målte avstander
- Trigonometrisk høydemåling med korreksjoner
- Fri oppstilling
- Polygondrag
- Innmåling av detaljpunkter
- Nøyaktighetslære
- Feiltyper
- Vektede observasjoner
- Feilforplantningsloven
- Avvik, toleranse
- Introduksjon av minste kvadraters metode
- Nødvendige matematiske emner
- Trigonometriske funksjoner og deres bruk
- Statistikk: normalfordeling, standardavvik, middeltall og standardavvik med ulike vekter
- Derivasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Standarden grunnlagsnett

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Øvingsoppgavene skal være innlevert og godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Læremidler

Godager, B.& Preiss, G. (2004). Nøyaktighetslære og utjevningslære
Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7)
Statens kartverk. Geodatastandarden (oppdateres jevnlig på nett)
Statens kartverk. Geodatastandarden, grunnlagsnett (oppdateres jevnlig på nett)
Norberg, D. Diverse notater