Juss, grunnleggende
2006-2007 - GEO1091 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
- Planlegge en saksgang for fradelingssaker etter Plan- og Bygningsloven og Matrikkelloven, i samsvar med reglene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven;
- Utarbeide detaljert opplegg for arbeidsprosedyren til kartforretningsbestyrer;
- Gjøre rede for andre formelle prosedyrer pålagt oppmålingsmyndigheten, bl. a. for samarbeid med Jordskifteverket, tinglysningsmyndighet og andre offentlige etater;
- Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.

Emnets temaer

- Metodelære, rett og samfunn, viktige lovområder;
- Oversikt over det offentlige administrative apparatet og aktuelle lover;
- Innføring i Forvaltningslov og Offentlighetslov;
- Juss-behov: Landmålerens behov for jusskunnskap i forbindelse med en delingsforretning;
- Forvaltningsrett: basisforståelse av forvaltningsretten med utgangspunkt i Forvaltningsloven;
- Tingsrett: eiendoms- og avtalerett, hvordan grenser trekkes mellom eiendommer, ulike eierformer, tinglysingsbegrepet.
- Kart og delingsforretning: planlegge en saksgang for fradelingssaker etter Plan- og Bygningslova og Delingslova, i samsvar med reglene i Forvaltningslova og Offentlighetslova, utarbeidelse av detaljert opplegg for arbeidsprosedyren til kartforretningsbestyrer;
- Formelle prosedyrer pålagt oppmålingsmyndigheten, bl. a. for samarbeid med Jordskifteverket, tinglysningsmyndighet og andre offentlige etater, tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging;
GAB: få en oversikt over hva slags informasjon som finnes i GAB og hvordan registret ajourføres, samt forholdet til Delingsloven og tinglysing.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Problemløsing

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lovsamling tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Falkanger, T. (2000), ISBN: 82-00-12952-7
Norges lover, studentutgave (2004), Flock / Lassen, Gyldendal akademisk (ISBN: ISBN 82-05-29894-7)