Kartlegging
2006-2007 - GEO2131 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kjenne til de mest sentrale datafangstmetoder for landkartlegging (hovedsaklig fotogrammetri), og de skal kunne vurdere kvaliteten av data som legges inn i geografiske databaser.

Emnets temaer

- Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri
- Fotogrammetrisk feltarbeid: signalering, passpunkter, inventering
- Flyfotografering,
- Fotogrammetrisk geodataregistrering/produksjon, utstyr og metoder
- Aerotriangulering
- Ortofoto
- Nøyaktighet, kartkontroll
- Laserskanning
- Standard for kart og kartdata, kartkontroll

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det vil være svært få forelesninger, hovedvekten legges på selvstudium med oppfølgende øvelser og prosjektoppgaver.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 60%)
Oppgaveløsning (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Gjelder oppgaveløsning

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Faget har to faglærere som sammen vurderer oppgaver og muntlig eksamen.Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon kan gjennomføres i løpet av neste semester, eller neste gang emnet gjennomføres.Oppgaver som ikke er bestått må leveres på nytt. Oppgaver som er bestått kan leveres på nytt for forbedring.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Standarden "Kartkontroll", Statens kartverk
Standarden "Kart og geodata", Statens kartverk
Diverse utdelt materiell/notater
Fotogrammetri for landmålere, Dag Norberg