Landmålingsanalyse
2006-2007 - GEO2151 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO1082 - Landmåling, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenter ha grunnleggende og praktisk kunnskap og forståelse om utjevning av forskjellige typer målinger ved bruk av minste kvadraters metode.

Studentene skal kunne:
- Utjevne et målingssett ved minste kvadraters metode
- Analysere kvaliteten av målinger, grunnleggende data og resultatene
- Bruke standard Norske utjevningsprogramvarer
- Bruke GPS-baserte utjevningsprogramvarer
- Levere relevante prosjektrapport i henhold til gjeldende profesjonelle standarder

Emnets temaer

- Utjevningsteori ved bruk av minste kvadraters metode
- Formulering av feilligninger i ulike situasjoner
- Vekting av feilligninger
- Teknikker for løsning av stor sett lineære ligninger, inkludert anvendelse av enkle matriser
- Feilsøking i grunnlagsnett i henhold til Geodatastandarden
- Statistikk, pålitelighetstesting, kvalitetssikring og analyse
- Rapportering
- Landmålingsprogramer "GEMINI" og "GISLINE"
- Nettanalyse for utarbeidelse av transformasjonsparametre
- Enkel nettsimulering og analyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 30%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekter kjøres gruppevis, men forsvares individuelt. Emnet gis en helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Diverse utdelt notater
Programvarenes brukermanualer
Statens kartverk. (2002). Geodatastandarden. Hønefoss: Statens kartverk.
Statens kartverk. (1999). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser. Hønefoss: Statens kartverk.
Statens kartverk. (2002). Geodatastandarden. Hønefoss: Statens kartverk.