Landmåling, videregående
2006-2007 - GEO2211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • GEO1082 - Landmåling, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten mestre:
- vanlige landmålingsinstrumenter
- vanlige innmålingsmetoder
- vanlige landmålingsberegninger med kalkulator og pc-program

Emnets temaer

- Valg av metode og utstyr
- Grunnlagsmålinger
- Innmåling
- Bruk av vanlige programpakker for landmålingsberegninger
- Enkel utjevning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%, evalueres av faglærer)
To faglærere vil vurdere parallelt og sammen sette karakter. Den samlede karakteren på prosjektene settes etter en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon av muntlig eksamen kan gjennomføres etter avtale.
Kontinuasjon i den praktiske delen tas sammen med neste kull.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Antall: Ca. 7 stk.

Læremidler

Godager, B.& Preiss, G. (2004). Nøyaktighetslære og utjevningslære
Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7)
Statens kartverk. Geodatastandarden (oppdateres jevnlig på nett)
Statens kartverk. Geodatastandarden, grunnlagsnett (oppdateres jevnlig på nett)
Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
Norberg, D. Diverse notater