GI - Infrastruktur
2006-2007 - GEO2231 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO3111 - Geografisk informasjonsbehandling
  • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og databaser

Anbefalt forkunnskap

NY0081 - Geographical Information Technology

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne vite hva som menes med geografisk informasjons-infrastruktur (GII), kjenne til hvordan GII er organisert i Norge og internasjonalt, og hva en geodataplan for en organisasjon bør inneholde.
Studentene skal også ha ha kunnskap om teknologi for spredning av geografisk geografisk informasjon via internett, og ha noe erfaring med bruk av slik teknologi.

Emnets temaer

-Infrastrukturer for geografisk informasjon i Norge (Norge Digitalt, Geovekst, Arealis) og i verden (INSPIRE,GSDI...)
-Geodataplaner
-Teknologi for publisering av geografisk informasjon på web
-GML (Geography Markup Language)
-WMS (WebMapService) og WFS (WebFeatureServer)
-Katalogtjenester for geografisk informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Mappevurdering
Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4 stk.) og en muntlig, individuell utspørring. Alle gruppeoppgavene må leveres inn og godkjennes. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på et utvalg av gruppeoppgavene (studenten velger 1 og faglærer 2) og den muntlige individuelle utspørringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes ved behov opp ny individuell utspørring

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Utdrag av følgende bøker (dekker to av temaene):
-Lake R et al, 2004: GML Geography Mark-Up Language. Wiley
-Nebert D (ed), 2004: Spatial Data Infrastructure Cookbook v2.0.

Fullstednig literaturliste vil finnes i kjøreplanen for emnet.

Supplerende opplysninger

Emnet er en sammensmelting av deler av de tidligere emnene Geodatagorvaltning (GEO3001) og Geodataplanlegging (GEO1002)