Stikking , grunnleggende
2006-2007 - GEO3042 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • GEO1082 - Landmåling, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Studenten har:
- Kunnskaper: Grunnleggende innsikt om stikningsutstyr og sentrale stikningsoppgaver på bygg og anlegg, samt forståelse for dataflyt mellom konsulent og utførende part.
- Holdninger: Bevisstgjørelse av en stikningsingeniørs rolle og oppførsel i byggeprosjekter.
- Ferdigheter: Enklere manuelle beregninger, moderne og rasjonell utstikking vha. elektronisk målebok.

Emnets temaer

- Stikningsoppgaver på bygg og anlegg,
- Etablering av stiknings-grunnlag,
- Dokumentasjon av utført arbeid (as built),
- Bruk av elektronisk målebok med tilhørende programvare,
- Overføring av data mellom målebok og pc,
- Bruk av landmålingsprogram på pc,
- Linjeberegning,
- Tegningsforståelse,
- Bruk av lasere,
- Digitale terrengmodeller,
- Masseberegning,
- Prosjektering,
- Administrasjonsrutiner på bygg og anlegg,
- Utferd til bygg og anlegg,
- Maskinstyring.

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

Mappeoppgaver

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Mappevurdering (evalueres av faglærer)
Alle delkrav i mappen (5) må utføres. Faglærer og student velger ut 2 arbeider hver som skal telle til endelig vurdering. 4 av 5 arbeider vurderes til slutt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det gis anledning til å forbedre arbeider som ikke godkjennes, etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Alle 5 delkrav/arbeider i mappen må utføres.

Læremidler

Kompendier:
Godager, B. (2006) Utstikking på bygg og anlegg
Godager, B.& Preiss, G. (2004) Nøyaktighetslære og utjevningslære

Annet:
Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
Geodatastandarden
Brukerhåndbok for dataprogrammene Gemini Oppmåling og GIS-Line
Diverse utdelt materiale/ notater