Stikking, videregående
2006-2007 - GEO3061 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO2201 - Satellittgeodesi, grunnleggende
  • GEO3042 - Stikking , grunnleggende

GEO2111 - Satellittgeodesi, grunnleggende

Anbefalt forkunnskap

  • GEO2121 - Terrengmodeller
  • GEO2151 - Landmålingsanalyse

GEO2051 - Landmålingsanalyse

Forventet læringsutbytte

Etter kurset skal studentene:- Videreutvikle basiskunnskapen fra kurset "Stikking, grunnleggende" innen hele prosessen fra prosjektering via stikking og kontroll/dokumentasjon.- Utvikle evnen til tegningstolkning.- Utvikle evnen til å forstå bygg- og anleggskontrakter.- Videreutvikle praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare.- Ha kjennskap til maskinstyring og dens prinsipper.

Emnets temaer

Prosjektering, masseberegning, tegningstolkning, kontraktsforståelse, praktiske stikningsoppgaver, aktuelle dataprogrammer, maskinstyring, prosjektoppgave
(eksempelvis): Etablering av stikningsgrunnlag, stikking med GPS, totalstasjon og digitalniveller, dokumentasjon med vurdering av resultatene, rapportskriving.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
4 prosjektoppgaver

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Ekskursjon(er) (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Kompendier:
Godager, B. (2006) Utstikking på bygg og anlegg
Godager, B.& Preiss, G. (2004) Nøyaktighetslære og utjevningslære

Annet:
Kontraktsdata og tegninger fra et anlegg
Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
Geodatastandarden
Brukerhåndbok for dataprogrammene Gemini Oppmåling og GIS-Line
Diverse utdelt materiale/ notater