Satellittgeodesi, videregående
2006-2007 - GEO3071 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO1082 - Landmåling, grunnleggende
  • GEO2161 - Landmåling, videregående
  • GEO2201 - Satellittgeodesi, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Etter kurset skal studentene kunne:
- Tolke satellitt almanakker
- Beregne posisjon ved bruk av både kode- og fase-målinger
- Utføre vektorberegninger
- Kunne utføre øvrige beregninger med GPS-programvare
- Utjevne vektornett
- Etablere, kvalitetssikre og drifte RTK-systemer
- Kjenne til standarder for satellittmålinger

Emnets temaer

- Struktur og innehold av satellittmeldinger
- Beregning av satellittposisjon ved gitt epoke
- Beregning av pseudoavstand
- Fasemåling og beregning av "ambiguity"
- Posisjonsberegning, bruk av presise efemerider
- Vektorberegning
- Kvalitetsvurdering
- Vektornett "design, simulering og utjevning
- Tolkning av RINEX data
- Referansestasjon "design" og drift
- Virtuelle referansesystemer
- RTK målingssystemer
- Struktur og innehold av RTCM, RTCA og NMEA meldinger
- Standard måleprosedyrer og praksis

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 30%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekter vurderes og fremføres i gruppe, men forsvares ved individuelt muntlig eksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Rapport(er) (må være godkjent av faglærer)
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Prosjekter presenteres som formelle rapporter i tillegg til muntlige fremføringer

Læremidler

Hoved kilde:
Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001). GPS Theory and Practice. Wien/New York: Springer. (ISBN: 3-211-83534-2)

Supplerende:
Statens Kartverk. (2001). Satelittbasert posisjonsbestemmelse. Hønefoss: Statens kartverk.
Leick, A. (2004). GPS Satellite Surveying. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. (ISBN 0-471-05930-7)
Vegdirektoratet. (2000). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
Vegdirektoratet. (2000). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Veibygging.
Diverse utdelt litteratur/artikler/notater