Geografisk informasjonsbehandling
2006-2007 - GEO3111 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT2391 - Databaser

Kan tas samtidig med IMT2391

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha en helhetlig forståelse av hele prosessen fra modellering av geografisk informasjon, etablering og dokumentasjon av geodatabasen og enkel geografisk analyse til presentasjoner i form av kart og tabeller. Studenten skal i tillegg til teoretisk kunnskaper ha gode praktiske ferdigheter på GIS- og database programvare.

Emnets temaer

- Modellering av geografisk informasjon
- Databaser for geografisk innformasjon
- Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
- Enkel geografisk analyse (vekt på dokumentasjon)
- Kartografi, generalisering
- Norske- og internasjonale standarder for geografisk informasjon
- Grafisk produksjon/trykk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Mappevurdering
Mappa består av gruppeoppgaver (ca. 4-5 stk.) og en muntlig, individuell utspørring. Alle gruppeoppgaveve må leveres inn og godkjennes. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på et utvalg av gruppeoppgavene (studenten velger 1 og faglærer 2) og den muntlige individuelle utspørringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes ved behov opp ny individuell utspørring.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Litteratur:
-Brodersen L (1999): Kort som kommunikation. Kortgruppen AS, Danmark
-Chrisman N (2002): Exploring Geographical Information Systems, 2nd edition. John Wiley & Son, Inc

Standarder som er sentrale:
-Statens Kartverk (2001): Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata (Geodatastandarden). Tilgjengelig fra http://www.statkart.no
-Statens Kartverk (2001): Kontroll av geodata. Tilgjengelig fra http://www.statkart.no
-Statens kartverk (2003): SOSI - et standardformat for digitale kartdata. Tilgjengelig fra http://www.statkart.no

Lista vil bli supplert, se kjøreplanen for emnet som utdelses ved undervisnings-start.