Hovedprosjekt - GIS og Landmåling
2006-2007 - GEO3921 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO3111 - Geografisk informasjonsbehandling

Forventet læringsutbytte

Etter endt hovedprosjekt skal studenten ha kompetanse til å:
- utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
- planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
- forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
- forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging
- vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kan unntaksvis gjøres individuelt

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig fremføring (teller 20%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 80%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Emnet gis en helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

Rapportering i løpet av prosjektperioden.

Læremidler

Avhenger av oppgavens tema.