Materiallære
2006-2007 - MAS1131 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om valg og bruk av ingeniør materialer. Kjennskap til oppbygging (struktur), egenskaper, behandling og anvendte kontrollmetoder.

Emnets temaer

- Generell materiallære:
- Metallenes krystallinske natur.
- Metallografiske metoder.
- Faser og fasediagrammer . Legeringer. Størkning.
- Deformasjon av metaller og legeringer.
- Generelle fremgangsmåter til å styrke metallene. Kinetikk.
- Avspenning, rekrystallisering og kornvekst.
- Mekaniske egenskaper og prøving av dem. Destruktiv testing.
- Ikke destruktiv testing (Non Destructiv Testing).
- Stål:
- Jern- karbonlegeringer, likevektstrukturer.
- Varmebehandling av stål. Teoretisk grunnlag.
- En innføring - Aluminium og Aluminiumlegeringer.
- En innføring - Plastmaterialer (polymerer).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 30%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Mappevurdering:3 gruppearbeid skal inngå i mappen. Uttrekk: 1 fra student og 1 fra emneansvarlig

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, tabell(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg

Læremidler

Bøker, kompendier og artikler, oppgis ved studiestart.