Kvalitetsledelse
2006-2007 - MAS1152 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne forstå, anvende og vedlikeholde kvalitetssystem etter NS-ISO 9000.

Emnets temaer

1. prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
2. prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
3. organisering av forbedringsprosjekter
4. kvalitetssystemer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Under vurdering av prosjekt(er), forstås 1 prosjekt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kvalitet, ideer og metoder, Jostein Lillestøl