Kvalitetsledelse med SPS statistikk
2006-2007 - MAS1161 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten forstå, anvende og vedlikeholde kvalitetssystemer etter ISO9000

Emnets temaer

1. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
2. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
3. Organisering av forbedringsprosjekter.
4. Kvalitetssystemer
5. Statistisk prosess styring

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Under vurdering av prosjekt(er) forstås ett prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kvalitetsstyrte bedrifter, Asbjørn Aune
Kvalitet, Ideer og metoder, Jostein Lillestøl