Teknologisk metodelære
2006-2007 - MAS1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper for å kunne løse problemstillinger som inneholder elementær matematikk og mekanikk som f.eks. krefter på skrå plan, nedbøying med jevnt fordelt last.

Emnets temaer

Matematikk:
Tall i arbeid, algebra, geometri,trigonometri, rette linjer,krumme linjer, matematiske modeller, funksjoner, eksponnentialfunksjoner og
logaritmer,derivasjon.
Mekanikk:
Grafisk og analytisk (utregnet) statikk, moment-likevekt, skjær- og moment-diagrammer, friksjon, arealers tyngdepunkt/statiske moment/treghetsmoment, Hooke's lov/tøyninger/spenninger, temperatur-påvirkning, bøyespenninger og skær-spenninger (samsvar mellom ytre last og indre motstand).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Øvinger (teller 40%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator, tabell(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer og fagassistent)

Læremidler

Kompendium av Harald Fallsen/Magnar Eikerol