Læring I Bedrift (LIB)
2006-2007 - MAS1301 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal gjennom teori og utplassering i en bedrift:
1. Ha kunnskaper om
- bedriftens organisering
- hvilke elementer som inngår i den industrielle prosessen fra råvare til ferdig produkt.
2. Ha forståelse for viktigheten av HMS i en bedrift
3. Kunne bruke datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon.

Emnets temaer

1. Industriprosesser:
- Bruk av materialer og materialflyt i produksjon
- Produksjonsteknologi
- Ledelse og organisering av industribedrift (kvalitet, dokumentasjon, marked, budsjett, innkjøp, samarbeidsforhold)
2. Systematisk HMS arbeid. Helse (verneutstyr, ergonomi, datablad) Miljø (resirkulering, ren produksjon, energiforbruk) og Sikkerhet.
3. Datamaskin-utstyr og programmer, datakommunikasjon/datanett, bruk av Internett. Datasikkerhet, etikk, arbeidsmiljø og lovverk
Presentasjonsteknikk og egenevaluering.
4. Presentasjonsteknikk og egenvurdering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Mappevurdering, mappen skal inneholde 3 utvalgte besvarelser hvor 2 velges av student og an av faglærer. Det skal lages en rapport fra bedriftspraksisensom fremføres.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis (75% må være godkjent av egen sensor)
må være godkjent av bediften

Læremidler

Oppgis ved studistart